Diese Webseite verwendet Cookies für die Sicherstelung der Funktionsfähigkeit des Webs und für die Erwerbung der Benutzerzahl zu statistischen Zwecken. Mehr Informationen

I. Autorské práva

Obsah tejto webovej stránky /www.WEBmoda.sk/ je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti NIKORAS s.r.o. Dane práva upravuje zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“). Použitie a kopírovanie všetkých materiálov vrátane fotografií a textov je možné len so súhlasom autora a v súlade s platnou právnou úpravou. V zmysle § 24 Autorského zákona je zakázané kopírovanie a iné použitie akejkoľvek časti obsahu tejto webovej stránky na priame či nepriame obchodné účely iným podnikateľským subjektom bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania. Použitie akýchkoľvek údajov tejto webovej stránky iným podnikateľským subjektom bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania s ním napĺňa skutkovú podstatu nekalosúťažného konania uvedeného v § 44 ods. 1 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a je zakázané. Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu, v zmysle § 53 Obchodného zákonníka, požadovať od rušiteľa primerané zadosťučinenie vrátane peňažného, ďalej tiež náhradu spôsobenej škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. 

Porušenie autorského práva je v zmysle § 283 zák. č. 300/2005 Z.z. trestné, pričom páchateľovi takéhoto trestného činu môže byť uložený trest odňatia slobody na 3 - 8 rokov.

Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).

 

II. Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú používania e-shopu. Prečítajte si prosím tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „POS“). Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť NIKORAS s.r.o., Školská 3, Michalovce 071 01, IČO: 47342650, IČ DPH: SK2023822801 zapísaného v OR okr. súdu v Košiciach, vložka číslo: 32882/V (ďalej len „NIKORAS“).

Účelom týchto podmienok je informovať Vás o podmienkach, za ktorých NIKORAS poskytujete svoje Osobné údaje a o spôsobe akým NIKORAS nakladá s Osobnými údajmi, ktoré od Vás získa.

Vzhľadom na skutočnosť, že k uskutočneniu zakúpeniu tovaru cez e-shop je nevyhnutné poskytnúť NIKORAS Vaše Osobné údaje minimálne v rozsahu potrebnom na Vašu identifikáciu ako zmluvnej strany (meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa a telefónne číslo) je pre používanie e-shopu nevyhnutné aby ste odsúhlasili podmienky uvedené v týchto POS. Pred schválením týchto POS Vás ale žiadame o ich podrobné preštudovanie a zváženie, či súhlasíte so všetkými časťami týchto POS, nakoľko odsúhlasím týchto POS vyjadrujete Váš súhlas so všetkými časťami týchto POS. Pokiaľ by ste nesúhlasili alebo by ste neboli spokojní s niektorou časťou týchto POS, nemôžete schváliť tieto POS a používať e-shop.

Pre úplne poskytnutie našich služieb, je nevyhnutné zbierať a uchovávať o vás základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). Zaväzujeme sa, že pri používaní vašich údajov sa budeme riadiť týmto zákonom a zaobchádzať s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Tiež sa zaväzujeme, že vaše osobné údaje budeme spracovávať s dobrými mravmi a nebudeme porušovať ZnOOÚ ani nijako obchádzáť právne predpisy. Pre úspešné vytvorenie objednávky, ako aj jej doručenie je však nevyhnutné poskytnutie základných údajov, ktoré sme identifikovali nižšie.

Dôvody, prečo zbierame vaše osobné údaje

Cieľ

Typ dát

Dôvod spracovávania

Registrácia ako nového zákazníka

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky

Spracovanie a doručenie vašej objednávky, čo zároveň obsahuje: spracovanie platby, poplatky

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Finančné údaje

(d) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky

Údaje pre zabezpečenie splatenia pohľadávok voči nám

Spracovanie nášho vzájomného vzťahu, čo zároveň môže obsahovať:

Notifikácia o zmene Obchodných podmienok alebo Ochrany osobných údajov, Dopytovanie recenzie alebo vyplnenie dotazníka

a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Údaje k účtu

(d) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky

Zákonná povinnosť

Oprávnený záujem - pre aktualizovanie informácií a zlepšovanie poskytovaných služieb na základe spätnej väzby

Správa a ochrana nášho podnikania a tejto web stránky (vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovanie, údržba systému, zákaznícka podpora, reportovanie a ukladanie dát)

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Technické údaje a údaje o používaní

Zákonná povinnosť

Oprávnený záujem - pre zabezpečenie bezbečnosti našej stránky, zabezpečenia informácií o vás - našich zákazníkoch, pre zlepšovanie nami poskytovaných služieb

Poskytovanie relevantného obsahu na web stránke a reklamy a meranie alebo vyhodnocovanie efektívnosti reklamy, ktorú vám poskytujeme

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Údaje k účtu

(d) Technické údaje a údaje o používaní

(e) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Oprávnený záujem - pre skúmanie ako vy - naši zákazníci využívate naše webstránky, pre zlepšenie používania našich stránok, pre prípravu a správu našej marketingovej stratégie

Využitie analýzy dát na vylepšenie našej web stránky, produktov alebo služieb, marketingu a komunikácie s vami, vzťahu a celkového požívania

(a) Technické údaje a údaje o používaní

Oprávnený záujem - pre aktualizovanie informácií a zlepšovanie poskytovaných služieb na základe spätnej väzby

Vytváranie návrhov a odporúčaní pre vás o tovare alebo službách, ktoré môžu byť vo vašom záujme

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Technické údaje a údaje o používaní

(d) Údaje k účtu

Nevyhnutné pre náš oprávnený záujem - pre zlepšovanie nami poskytovaných služieb a získavanie spätnej väzby

Komunikácia a posielanie všeobecných reklamných ponúk

a) Kontaktné údaje

b) Osobné údaje

Oprávnený záujem - posielanie komunikácie o novinkách, zľavách a akciách na eshope WEBmoda.sk

Komunikácia a posielanie personalizovaných reklamných ponúk

a) Kontaktné údaje

b) Osobné údaje

c) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Oprávnený záujem - posielanie komunikácie a špecializovaných ponúk šitím na mieru zákazníka podľa jeho aktivity na eshope WEBmoda.sk

Typ dát

Aké dáta zbierame

Osobné údaje

Krstné meno, priezvisko, uživateľské meno, dátum narodenia (deň, mesiac), pohlavie

Kontaktné údaje

Fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefónne číslo

Finančné údaje

Číslo účtu

Technické údaje a údaje o používaní

IP adresa, typ prehliadača, zariadenie, operačný systém, poloha, a ďalšie dáta, ako používate našu stránku

Údaje k účtu

Používateľské meno, heslo, história objednávok, záujmy, spätná väzba, a iná komunikácia

Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Údaje a preferencie o vás pri príjimaní marketingového materiálu od nás alebo tretích stranách a tiež všetka komunikácia s vami

Všetky vyššie uvedené údaje sú uložené v chránenej databáze na serveri, aby ste už pri ďalšom nákupe ich nemuseli znova vypĺňať. Údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo v sekcii Login / Registrovaní zákazníci. 

NIKORAS môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby vám uľahčila používanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov. Bližšie informácie o “cookies” nájdete na tejto stránke.

Pri nákupe v našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach platobnej brány, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie týkajúce sa vášho bankového účtu.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.webmoda.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti Login / Registrovaní zákazníci.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (meno, email, tel.č. a adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa zn o OOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S - meno, priezvisko, adresa doručenia - za účelom odoslania vašej objednávky

DHL Parcel Slovensko s.r.o , Na Pántoch 18, 831 06, Bratislava, IČO: 47 927 682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka vl.č.100759/B

Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:  31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka vl.č.vl.č.3215/B

Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka vl.č.vl.č. 105158/B

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. (Depo.sk), Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 792 281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Odd.: Sa. Vl.č. 2503/B

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1,186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727

Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Ak chcete zrušiť spracovanie vašich osobných údajov za účelom prispôsobovania nákupného správania, reklamy a ponuky, môžte nás kontaktovať na webmoda@webmoda.sk

Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich vymazanie. Máte právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku).

Bezodkladne po vašom kontaktovaní so záujmom o zrušenie spracovania osobných údajov NIKORAS s.r.o.. zabezpečí blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Vašej registrácie na stránkach www.WEBmoda.sk. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je NIKORAS  s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ak sa chcete dozvedieť aké všetky údaje o vás zbierame, či su správne, kontaktujte nás na webmoda@webmoda.sk

 

 

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej spoločnosti a odosielaním prostredníctvom slovenskej pošty a kurieskej spoločnosti.

Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!


Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti NIKORAS s.r.o.

 

III. Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítací alebo inom zariadení návštevníka ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky zlepšujúcimi Váš užívateľský komfort.

Na čo používame súbory cookies?

Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zlepšenia našich služieb a Vášho zážitku z prezerania tejto webovej stránky. Tieto účely nám pomáha zabezpečiť najmä zber súhrnných štatistických údajov o počte návštevníkov, automatický výber jazyka webu a získavanie údajov o tom, ako sa táto webová stránka využíva.

Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač alebo iné zariadenie, prostredníctvom, ktorého si našu webovú stránku prehliadate a nie je možne ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

Aké typy súborov cookies používame?

Na našom webe využívame nasledovné súbory cookies:

Súbory cookies tretích strán

Pre niektoré funkcie v rámci našej webovej stránky používame ako dodávateľov aj tretie strany. Napríklad v prípade videí vložených zo služby YouTube alebo prepojenia na túto službu alebo sociálnu sieť ako je Facebook, Instagram, Twitter, ďalej Google Analytics, Google Tag Manager, Faceboox pixel, reCaptcha, Adform Tracking. Tieto videá alebo prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookies týchto tretích strán, ktoré môžu tieto v niektorých prípadoch použiť na vlastné účely. Z tohto dôvodu by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookies mali precitať v zásadách používania súborov cookies príslušnej tretej strany.

Ako môžem súbory cookies kontrolovať alebo vymazať?

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácii využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.