Diese Webseite verwendet Cookies für die Sicherstelung der Funktionsfähigkeit des Webs und für die Erwerbung der Benutzerzahl zu statistischen Zwecken. Mehr Informationen

Všeobecné obchodné podmienky platné pre internetový obchod www.WEBmoda.sk platné od 1. 1. 2018

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na ďiaľku medzi predávajúcim, ktorým je NIKORAS s.r.o., so sídlom Školská 3, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, IČO: 47342650, zapísaná na OR okr. súdu v Košiciach, vložka číslo: 32882/V (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí. 

NIKORAS s.r.o., Školská 3,071 01 Michalovce, Slovenská republika.

IČO: 47342650, DIČ: 2023482010, IČ DPH: SK2023822801

Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2920915982/1100, IBAN: SK0711000000002920915982, SWIFT: TATRSKBX

Info ohľadom objednávok, tovaru, mier: info@webmoda.sk

Marketing, spolupráca: webmoda@webmoda.sk 

Sťažnosti a podnety spotrebiteľov: staznosti@webmoda.sk

E-shop: +421 915 144 366 /8:30-15:30 PON-PIA/

Kamenná predajňa Michalovce: +421 918 833 960 /8:00-20:00 PON-SOB/

WEBmoda, NIKORAS s.r.o., Obchodná 4, 07101 Michalovce

Tel.: 0918 833 960, E‐mail: info@webmoda.sk

NIKORAS s.r.o., Školská 3, 071 01 Michalovce, Slovenská republika.

Tel.: 0915 144 366 , E‐mail: info@webmoda.sk, webmoda@webmoda.sk, staznosti@webmoda.sk


I. Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú používania e-shopu. Prečítajte si prosím tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „POS“). Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť NIKORAS s.r.o., Školská 3, Michalovce 071 01, IČO: 47342650, IČ DPH: SK2023822801 zapísaného v OR okr. súdu v Košiciach, vložka číslo: 32882/V (ďalej len „NIKORAS“).

Účelom týchto podmienok je informovať Vás o podmienkach, za ktorých NIKORAS poskytujete svoje Osobné údaje a o spôsobe akým NIKORAS nakladá s Osobnými údajmi, ktoré od Vás získa.

Vzhľadom na skutočnosť, že k uskutočneniu zakúpeniu tovaru cez e-shop je nevyhnutné poskytnúť NIKORAS Vaše osobné údaje minimálne v rozsahu potrebnom na Vašu identifikáciu ako zmluvnej strany (meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa a telefónne číslo) je pre používanie e-shopu nevyhnutné aby ste odsúhlasili podmienky uvedené v týchto POS. Pred schválením týchto POS Vás ale žiadame o ich podrobné preštudovanie a zváženie, či súhlasíte so všetkými časťami týchto POS, nakoľko odsúhlasením týchto POS vyjadrujete Váš súhlas so všetkými časťami týchto POS. Pokiaľ by ste nesúhlasili alebo by ste neboli spokojní s niektorou časťou týchto POS, nemôžete schváliť tieto POS a používať e-shop.

Pre úplne poskytnutie našich služieb, je nevyhnutné zbierať a uchovávať o vás základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). Zaväzujeme sa, že pri používaní vašich údajov sa budeme riadiť týmto zákonom a zaobchádzať s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Tiež sa zaväzujeme, že vaše osobné údaje budeme spracovávať s dobrými mravmi a nebudeme porušovať ZnOOÚ ani nijako obchádzáť právne predpisy. Pre úspešné vytvorenie objednávky, ako aj jej doručenie je však nevyhnutné poskytnutie základných údajov, ktoré sme identifikovali nižšie.

Dôvody, prečo zbierame vaše osobné údaje

Cieľ

Typ dát

Dôvod spracovávania

Registrácia ako nového zákazníka

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky

Spracovanie a doručenie vašej objednávky, čo zároveň obsahuje: spracovanie platby, poplatky

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Finančné údaje

(d) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky

Údaje pre zabezpečenie splatenia pohľadávok voči nám

Spracovanie nášho vzájomného vzťahu, čo zároveň môže obsahovať:

Notifikácia o zmene Obchodných podmienok alebo Ochrany osobných údajov, Dopytovanie recenzie alebo vyplnenie dotazníka

a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Údaje k účtu

(d) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky


 

Zákonná povinnosť

Oprávnený záujem - pre aktualizovanie informácií a zlepšovanie poskytovaných služieb na základe spätnej väzby

Správa a ochrana nášho podnikania a tejto web stránky (vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovanie, údržba systému, zákaznícka podpora, reportovanie a ukladanie dát)

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Technické údaje a údaje o používaní

Zákonná povinnosť

Oprávnený záujem - pre zabezpečenie bezbečnosti našej stránky, zabezpečenia informácií o vás - našich zákazníkoch, pre zlepšovanie nami poskytovaných služieb

Poskytovanie relevantného obsahu na web stránke a reklamy a meranie alebo vyhodnocovanie efektívnosti reklamy, ktorú vám poskytujeme

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Údaje k účtu

(d) Technické údaje a údaje o používaní

(e) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Oprávnený záujem - pre skúmanie ako vy - naši zákazníci využívate naše webstránky, pre zlepšenie používania našich stránok, pre prípravu a správu našej marketingovej stratégie

Využitie analýzy dát na vylepšenie našej web stránky, produktov alebo služieb, marketingu a komunikácie s vami, vzťahu a celkového požívania

(a) Technické údaje a údaje o používaní

Oprávnený záujem - pre aktualizovanie informácií a zlepšovanie poskytovaných služieb na základe spätnej väzby

Vytváranie návrhov a odporúčaní pre vás o tovare alebo službách, ktoré môžu byť vo vašom záujme

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Technické údaje a údaje o používaní

(d) Údaje k účtu

Nevyhnutné pre náš oprávnený záujem - pre zlepšovanie nami poskytovaných služieb a získavanie spätnej väzby

Komunikácia a posielanie všeobecných reklamných ponúk

a) Kontaktné údaje

b) Osobné údaje

Oprávnený záujem - posielanie komunikácie o novinkách, zľavách a akciách na eshope WEBmoda.sk

Komunikácia a posielanie personalizovaných reklamných ponúk

a) Kontaktné údaje

b) Osobné údaje

c) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Oprávnený záujem - posielanie komunikácie a špecializovaných ponúk šitím na mieru zákazníka podľa jeho aktivity na eshope WEBmoda.sk

Typ dát

Aké dáta zbierame

Osobné údaje

Krstné meno, priezvisko, uživateľské meno, dátum narodenia (deň, mesiac), pohlavie

Kontaktné údaje

Fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefónne číslo

Finančné údaje

Číslo účtu

Technické údaje a údaje o používaní

IP adresa, typ prehliadača, zariadenie, operačný systém, poloha, a ďalšie dáta, ako používate našu stránku

Údaje k účtu

Používateľské meno, heslo, história objednávok, záujmy, spätná väzba, a iná komunikácia

Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Údaje a preferencie o vás pri príjimaní marketingového materiálu od nás alebo tretích stranách a tiež všetka komunikácia s vami

 

Všetky vyššie uvedené údaje sú uložené v chránenej databáze na serveri, aby ste už pri ďalšom nákupe ich nemuseli znova vypĺňať. Údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo v sekcii Login / Registrovaní zákazníci.

NIKORAS môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby vám uľahčila používanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov. Bližšie informácie o “cookies” nájdete na tejto stránke v odseku III.

Pri nákupe v našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach platobnej brány, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie týkajúce sa vášho bankového účtu.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.webmoda.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti Login / Registrovaní zákazníci.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (meno, email, tel.č. a adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa zn o OOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S - meno, priezvisko, adresa doručenia - za účelom odoslania vašej objednávky

DHL Parcel Slovensko s.r.o , Na Pántoch 18, 831 06, Bratislava, IČO: 47 927 682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka vl.č.100759/B

Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka vl.č.vl.č.3215/B

Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka vl.č.vl.č. 105158/B

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. (Depo.sk), Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 792 281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Odd.: Sa. Vl.č. 2503/B

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1,186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727

Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Ak chcete zrušiť spracovanie vašich osobných údajov za účelom prispôsobovania nákupného správania, reklamy a ponuky, môžte nás kontaktovať na webmoda@webmoda.sk

Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich vymazanie. Máte právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku).

Bezodkladne po vašom kontaktovaní so záujmom o zrušenie spracovania osobných údajov NIKORAS s.r.o.. zabezpečí blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Vašej registrácie na stránkach www.WEBmoda.sk. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je NIKORAS s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ak sa chcete dozvedieť aké všetky údaje o vás zbierame, či su správne, kontaktujte nás na webmoda@webmoda.sk

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej spoločnosti a odosielaním prostredníctvom slovenskej pošty a kurieskej spoločnosti.

Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!
Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti NIKORAS s.r.o.

 

II. Dodacie a platobné podmienky

 

Informatívna dostupnosť tovaru s termínom jeho doručenia je uvedená v popise tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.WEBmoda.sk. Tovar doručujeme do 1-2 pracovných dní (podľa vybratého druhu dopravy) od expedovania zásielky. V okamihu expedovania zásielky sú vám na email doručené informácie o expedovaní. Tovar odosielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. aj prostredníctvom Slovenská pošta a.s., a taktiež zásielkovým výdajom prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa vo viac ako 510 výdajných bodov po celom Slovensku záleži od druhu platby a voľby zákazníka.

2.1 DORUČENIE na SR

a) Doručenie kuriérom Slovak Parcel Services

Vaša objednávka bude odoslaná kuriérom na adresu. Obdržíte ju do 1-2 pracovných dní od odoslania. V prípade, že Vás kuriér nezastihne, je možné doručovanie opakovať po dohode s kuriérom, poprípade zásielku presmerovať na depo kuriérskej spoločnosti a balík si osobne vyzdvihnúť. V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0915 144 366 a poskytneme Vám bližšie info.

b) Doručenie prostredníctvom Zásielkovne - Packeta

Vaša objednávka bude odoslaná na vybrané odberné miesto Packety /bývala Zásielkovňa/. Obdržíte ju do 1-3 pracovných dní od odoslania. V prípade, že dané odberné miesto bude kapacitne preplnené, Vaša zásielka môže byť presmerovaná na najbližšie odberné miesto. Zásielka je na danom odbernom mieste pripravená na výdaj 5 pracovných dní. V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0915 144 366 a poskytneme Vám bližšie info.

c) Doručenie Slovenskou poštou

Vaša objednávka bude odoslaná Slovenskou poštou. Zasielky do 0,5 kg odosielame ako list na adresu, väčšie zásielky budú uložené na Vašej pošte ako balík. Obdržíte ju do 2-3 pracovných dní od odoslania. V prípade, že Vám pošta nedoručí zásielku do 2-3  pracovných dní, alebo Vás neinformuje o uložení zásielky na Vašej pošte, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0915 144 366 a poskytneme Vám bližšie info.

 

2.2 DORUČENIE do ČR a Rakúska kuriérom: objednávka do 100 EUR = poštovné 5 EUR, objednávka nad 100 EUR /vrátane/ = poštovné 0 EUR.

2.3 DORUČENIE do Nemecka kuriérom: objednávka do 250 EUR = poštovné 10 EUR, objednávka nad 250 EUR /vrátane/ = poštovné 0 EUR.

2.4 DORUČENIE do ostatných štátov EÚ + Švajčiarsko Slovenskou poštou: objednávka do 250 EUR = poštovné 19 EUR, objednávka nad 250 EUR /vrátane/ = poštovné 0 EUR.

 

2.5 PLATBA

a) Dobierka: Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík. PREVEZMEM = ZAPLATÍM. V tomto prípade si účtujeme poplatok za dobierku 1 EUR.

b) Platba prevodom: Tovar si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu a variabilný symbol. Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po prijatí platby zasielame balík k vám a informujeme vás o jeho odoslaní. Pri tejto platbe si neúčtujeme žiaden poplatok.

c) Card pay: Platobná/kreditná kartaVisaVisa ElectronMasterCardMaestroDiners Club InternationalBezpečná online platba platobnou/kreditnou kartou cez platobný portál CardPay Tatrabanky. CardPay je produkt Tatra banky a.s., vďaka ktorému majú klienti ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club možnosť platiť vo virtuálnych obchodných domoch. Pri tejto platbe si neúčtujeme žiaden poplatok.

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade kedy si zákazník objednaný tovar formou dobierky neprevezme, pri ďalšej objednávke od zákazníka na dobierku môže požadovať najprv úhradu vopred prevodom na účet a následne zaslanie tovaru zákazníkovi.

 

2.6 Rezervácia tovaru v predajni WEBmoda v Michalovciach

Tovar Vám rezervujeme a prichystáme v našej predajni WEBmoda v Michalovciach. Môžete si ho prísť osobne vyskúšať a pozrieť počas otváracích hodín priamo k nám na predajňu.

 

 

III. Výmena a vrátenie tovaru /odstúpenie od zmluvy

Chcem VRÁTIŤ TOVAR

Existujú 2 možnosti:

1. Tovar odošlete SLOVENSKOU POŠTOU na vlastné náklady

Ako postupovať?

Tovar neposielajte na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

alebo

2. Tovar odovzdáte na najbližšom mieste PACKETA (bývalá Zásielkovňa)

Ako postupovať?

Táto služba VRÁTENIE CEZ PACKETU je spoplatnená sumou 2,50 EUR. Táto suma (2,50€) Vám bude odrátaná od sumy na vrátenie. Pri odovzdávaní balíka v pobočke PACKETA nič neplatíte.

 


Chcem VYMENIŤ TOVAR

Existujú 2 možnosti:

1. Tovar odošlete SLOVENSKOU POŠTOU na vlastné náklady:

Ako postupovať?

Vrátený tovar posielate na vlastné náklady.

alebo

2. Tovar odovzdáte na najbližšom mieste PACKETA (bývalá Zásielkovňa)

Ako postupovať?

Táto služba VÝMENA CEZ PACKETU je spoplatnená sumou 3 EUR, túto sumu uhradíte až pri prevzatí výmenného balíčka. Pri odovzdávaní balíčka nič neplatíte, čiže ušetríte na poštovnom, ktoré by ste inak hradili za odoslanie balíka k nám.

 

Odstúpenie od zmluvy - vratenie tovaru- kupujúcim, ktorý je PODNIKATEĽ

Podnikateľ nemôže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.).

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa ustanovenie § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, prešlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

 

IV. Reklamácia /uplatnenie reklamácie/

1. Podľa § 619 zákona č. 40/1964 /Občianský zákonník/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

2. Zaručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.Ak zistíte chybu výrobku počas záručnej doby máte právo na reklamáciu.

Reklamácie nám prosím zašlite na adresu: NIKORAS s.r.o., Školská 3, 071 01 Michalovce.

3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

4.4.1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru

b) výmenou tovaru za nový tovar

c) vrátením kúpnej ceny tovaru

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

7. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumie.

 

V. Neprevzaté zásielky

V zmysle zákona č. 102/2014 spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na stranke predavajúceho v rámci článku IV Obchodných podmienok.

Pokiaľ spotrebiteľ písomne odstúpi od zmluvy, tak hradí iba náklady na vrátenie tovaru.  Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy (svoje právo neuplatní u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči), ale iba neprevezme zásielku, má predávajúci právo vymáhať od spotrebiteľa náklady na spätnú prepravu tovaru. Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky.


VI. Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online (ARS a RSO)

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na webmoda@webmoda.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VII. Orgán dozoru:

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, http://www.soi.sk.